I. Организатор и официални правила на ПРОМОЦИЯТА

1. ПромоциятаСпечели външен хард-диск Toshiba или 3 ваучера по 50лв“  /споменавана навсякъде по-долу в правилата като „Промоцията“/ се организира и провежда от „Стемо“ ООД, регистрирано съгласно ЗДДС под номер BG817080126, със седалище и адрес на управление: гр. Габрово, ул. „Николаевска” № 48, МОЛ Стефан Моров, по-долу наричан „Организатор“.

2. Официалните правила на Промоцията са изготвени и публично оповестени в съответствие с изискванията на приложимия български закон. Официалните правила ще бъдат публикувани на уебсайта pcshop.bg и на Facebook страницата на PCshop - https://www.facebook.com/pcshop.bg/, откъдето са достъпни през целия период на Промоцията по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане.

3. Организаторът си запазва правото да допълва или променя едностранно настоящите Официални правила в съответствие с действащото българско законодателство.

II. Територия

Промоцията се провежда на територията на Република България.

III. Срок и продължителност на промоцията

4. Промоцията започва в 00:00:00 ч. на 07.11.2018 и ще продължи до 23:59:59 ч. на 15.12 2018 г. включително  

IV. Механизъм на промоцията

5. В промоцията могат да бъдат спечелени:

- Голяма награда – външен хард-диск Toshiba (500GB)

- 3 ваучера на стойност 50 лв, за покупки от онлайн магазина – PCshop.bg

5.1. За да участвате за спечелването на една от ежедневните или седмични награди, трябва да изпълните следното условие:

5.1.1. Да се регистрирате на адрес http://... Като е необходимо да дадете свой валиден и-мейл адрес.

5.2. Участието в Промоцията е незадължително и доброволно. Необвързано с покупка

6. Печелившите ще бъдат изтеглени на случаен принцип на 17.12.2018г, Имената на печелившите ще бъдат обявени онлайн – на уебсайта и на Фейсбук страницата на PCshop.

7. Печелившите от играта се задължават да декларират спечеления артикул, според условията на българското законодателство. 

Всеки от тях ще бъде индивидуално уведомен по и-мейл, за това че е спечелил и как ще получи наградата си.

V. Право на участие

7. Промоцията е отворена за участие на всички физически лица, навършили 16 години с местоживеене в Република България („Участник”), с изключение на служителите на „Стемо”, както и членовете на техните семейства /деца и съпрузи/.

VI. Без парични еквиваленти за предметни награди

8. Не се допуска замяна на спечелените награди срещу стойността им в пари, както и други замени.

VII. Прекратяване на промоцията

9. Организаторът може да прекрати Промоцията по всяко време, ако настъпят форсмажорни обстоятелства или при съществени злоупотреби.

VIII. Отговорност

10. Организаторът не е длъжен да води кореспонденция във връзка с претенции на лица, които не са печеливши и които възникват след действителното раздаване на наградите.

11. Организаторът не носи отговорност за технически проблеми, свързани с регистрацията на участниците и някои други случаи, в това число неуспешни опити за уведомяване на печеливш.

12. Организаторът не носи отговорност в случай на доставка на наградата на грешен адрес, ако същият е грешно посочен от Участника.

IX. Съдебни спорове

13. При възникване на спор между Възложителя, Организатора и Участниците, той следва да бъде решен между страните в дух на разбирателство, а ако това е невъзможно – от компетентните съдилища на територията на Република България.

X. Публичност

14. С участието си в настоящата Промоция Участниците се съгласяват, че в случай на получаване на награда техните имена, снимка, видео или аудио материал с награждаването им и други лични данни, биха могли да бъдат публично оповестени и да бъдат използвани в аудио, печатни или видео материали на Възложителя, като в такива случаи не се дължи заплащане от негова страна за това.

XI. Лични данни

15. Администратор на личните данни на регистриралите се в Промоцията участници е „Стемо“ ООД. С регистриране на участието си в Промоцията ще се счита, че Участниците в Промоцията дават изричното си съгласие предоставените от тях лични данни (име и електронна поща) да бъдат събрани, обработвани и използвани единствено и само за цели, свързани с Промоцията, като всеки участник има право сам да определи маркетинговите разрешения.  Личните данни няма да бъдат предоставяни на трети лица.

16. Приемайки настоящите условия, участниците в Промоцията, които предоставят свои лични данни, изрично се съгласяват личните им данни да бъдат събирани, обработвани и съхранявани по електронен път oт „Стемо“ ООД.

17. „Стемо“ ООД си запазва правото да използва IP адресите на Участниците за проследяване на самоличността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на действащите закони, юридически процедури или за да се спазят настоящите условия.

XII. Официални правила

18. Официалните правила на Промоцията ще бъдат достъпни на Facebook страница: https://www.facebook.com/pcshop.bg/ както и на https://pcshop.bg//hard-disk-contest . Допълнителна информация можете да получите след запитване чрез формата за лични съобщения на Фейсбук страницата: https://www.facebook.com/pcshop.bg/ или на имейл support@pcshop.bg . С участието си в Промоцията, Участниците декларират, че са запознати, приемат и се съгласяват да спазват условията на Официалните правила, включително и частта от Официалните правила, касаеща личните им данни.