ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ДИГИТАЛНА ИГРА „ИЗНЕНАДАЙ ЛЮБИМ ЧОВЕК ЗА 8-МИ МАРТ“ ОТ СТРАНА НА СТЕМО ООД, КАТО ОРГАНИЗАТОР

7. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА НАГРАДИТЕ 7. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА НАГРАДИТЕ 7. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА НАГРАДИТЕ 
1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОМОЦИЯТА/ИГРАТА:

 “Изненадай любим човек за 8-ми март” 

2. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА/ИГРАТА: 

Промоцията/Играта се организира и провежда от „Стемо ООД, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с Булстат BG817080126, със седалище и адрес на управление: гр. Габрово, ул. “Николаевска” 48, (наричанo по-нататък за краткост „Организатор”) 

3. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА:

3.1 Правилата за участие, механизмът и наградите в Промоцията/Играта се определят изцяло от Организатора. 
3.2 Официални правила са задължителни и обвързващи за участниците в Промоцията/Играта и се публикувани на електронната страница на Организатора. 
3.3 Организаторът си запазва правото да изменя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след публичното им оповестяване в социалните мрежи и уебсайта на Организатора. 
3.4 Участник в Промоцията/Играта може да бъде всяко лице, навършило 16 години към датата на стартирането й, което живее на територията на Република България. В Промоцията/Играта нямат право да участват служители на Организатора, както и членовете на техните семейства (деца, родители и съпрузи). С извършването на което и да е от действията за участие в Промоцията/Играта участниците декларират, че са навършили 16 години, приемат настоящите Правила и имат право валидно и неограничено да извършват всички действия във връзка с участието си. 
3.5 Организаторът има право по своя преценка и без предизвестие да изключат участник от Промоцията/Играта, включително, но не само, ако не отговаря на условията за участие, посочени в настоящите Правила и/или ако наруши някое от правилата на Промоцията/Играта. 
3.6 Забранени са всякакви действия от страна на участниците, които целят вероятността за спечелване на награда да бъде повишена, посредством използването на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на процеса по спечелването на наградите, Организаторът има право да дисквалифицира съответния участник/участници и да го/ги лиши от правото да получи/получат спечелената в резултат на такива действия награда/награди. 
3.7 Промоцията/Играта се организира и провежда на територията на Република България. 3.8 Организаторът има право да прекрати Промоцията/Играта по всяко време, обявявайки това публично на електронната си страница и в социалните мрежи, включително и в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на прекратяване на участниците не се дължат компенсации. 

4. ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА:

Промоцията/Играта започва на 02.03.2020г. и приключва на 09.03.2020г. 

5. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ:
Наградите, които могат да спечелят участниците в Играта, са: 
5.1 Наградите са 1 бутилка шампанско и кутия бонбони 
5.2 Не се допуска подмяна на спечелена награда с нейната парична стойност. 

6. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ: 

В Играта може да участва всеки, който отговаря на изискванията за право на участие на Официалните правила и който е: 
6.1 Харесал поста с играта във Facebook страницата на PCshop – Електронен магазин на Стемо, на която се провежда играта и коментирал под него с кого ще сподели наградата. ; • За да участвате харесайте поста и напишете в коментар с кого бихте споделили наградата. В играта се тегли 1 победител, който печели бутилка марково шампанско и кутия бонбони. 
6.2 В играта може да участва всеки, който е изпълнил изискванията от точка 7.1. 6.3 Наградите ще се теглят в присъствие на представител от маркетинг отдела на Стемо ООД.

7. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА НАГРАДИТЕ 
7.1 Всички участници, които са изпълнили условията, посочени в тези Правила, ще участват в подбора за определяне на печелившите участници. Имената на спечелите ще бъдат обявени на 10.03.2020г. до 18:00 часа. 
7.2 Наградите ще бъдат изпращани от Организатора на играта чрез куриер – Спиди или Интерлогистика на печелившия участник, , в срок до 10 дни от датата на получаване на данните. При получаването на наградата, печелившият трябва да представи документ за самоличност. В случай, че участник, спечелил награда, не може да я получи лично, наградата може да бъде получена от лице, упълномощено с изрично нотариално заверено пълномощно, като в този случай пълномощникът следва да предостави и лична карта за идентификация. 
7.3 Спечелилите участници в Промоцията/Играта, които не са се свързали с Организатора до до 7 (седем) дни от публикуване на имената на фен страницата на организатора, губят правата си върху спечелената награда. 

8. ДРУГИ УСЛОВИЯ 

8.1 Промоцията/Играта не е обвързана с Фейсбук по никакъв начин и не е спонсорирана, организирана или подкрепяна от него. Получателят на споделената от участниците информация не е Фейсбук, a Организаторът. 
8.2 В Промоцията/Играта не могат да вземат участие лица, ненавършили 16-годишна възраст. В случай, че в играта желаят да участват лица, ненавършили 16 години, или поставени под запрещение, то участието им е възможно единствено със знанието и съгласието на техните родители или попечители. 
8.3 С участието си в Промоцията/Играта участниците се съгласяват: 
8.4 Личните им данни, като изображение, име и адрес да се обработват от Организатора за целите на участието им в играта. 
8.5 Подадените от тях снимки да бъдат излъчвани, показвани и обявявани по всякакъв начин в публичното пространство, в електронни и печатни медии, без за това да им се дължи каквото и да било възнаграждение от страна на Организатора. 
8.6 За срока на Промоцията/Играта и до 30 дни след приключването й, спечелилите награда в същата промоция дават своето изрично съгласие за обработване и използване на личните им данни. 

9. СПОРОВЕ 
9.1 Организаторът сътрудничи на Възложителя за решаване на спорове с участници в Промоцията/Играта. При невъзможност за постигане на взаимна уговорка, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България. 
9.2 Организаторът на Промоцията/Играта не отговаря и няма да бъде привлечен в съдебни дела за собственост на награди в Промоцията/Играта. Всички предявявания на награди подлежат на проверка от Организатора или Възложителя. Организаторът или Възложителят нямат задължение да водят кореспонденция във връзка с претенции за получаване на награди, предявени след приключване на Промоцията/Играта.
Прочетох и се съгласявам с Условия за ползване.
Прочетох и се съгласявам с Правилата за поверителност.